Algemene voorwaarden

1. DIENSTVERLENING

a. High Five levert persoonlijke diensten aan middelbare scholieren, hun ouders, studenten en (onderwijs-) organisaties. Deze diensten zijn in een voorstel vastgelegd en goedgekeurd door cliënt en opdrachtgever. Een client is de persoon, die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van High Five. Uitgangspunten hierbij zijn dat High Five handelt vanuit integriteit en dat het belang van de cliënt centraal staat.

b. De coaching/begeleiding is gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties en deze verandering is in een coachvraag vastgelegd en in het voorstel meegenomen.

c. High Five kan de opdrachtgever toestemming vragen om persoonsgegevens en informatie te delen over de client.

Voor zowel informatie-uitwisseling als de coaching zelf wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is.  Er zal uiteraard sprake zijn van een (tijdelijk) probleem, waar coach en client zich op zullen richten.   De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan High Five ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

Indien afspraken zijn gemaakt over het door de opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de opdracht, dan zal de opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.

d. High Five behoudt zich het recht om na de intake af te zien van coaching van een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door High Five beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het coachingsproces en worden als zodanig behandeld.

e. High Five helpt cliënten naar beste weten om meer inzicht te krijgen in competenties en het persoonlijke functioneren. High Five verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de eigen filosofie en mogelijkheden. Een resultaat kan, doordat het een persoonlijk proces van de cliënt zelf is, alleen worden gegarandeerd mits dit van te voren gedefinieerd en vastgelegd is. De opdracht/hulpvraag wordt na de intake vastgelegd. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door High Five doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van High Five. High Five gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

g. De actuele prijzen voor de coaching worden vastgesteld en bij langdurige bedrijfsmatige contacten gelden deze tot het einde van het contract na ondertekening van de opdracht. Bij verlenging van het contract kunnen prijen worden herzien. Deze herziening wordt meegenomen in de gesprekken voorafgaande aan de contractverlenging. 

Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is High Five verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen. Indien is overeengekomen dat de honorering van berust op een uurtarief, dan is High Five verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

Betalingen dienen volgens afspraak te worden voldaan. In principe dienen deze te geschieden binnen 2 weken na de gestuurde factuur, tenzij anders afgesproken. Indien de opdrachtgever niet onder de onder genoemde termijn heeft betaald, is High Five gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan een incassobureau worden ingeschakeld.

h. Een afspraak dient verzet te worden binnen 48 uur. Afspraken met High Five zijn bindend indien die door de coach en de cliënt wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach- en advies afspraken voor sessies met particulieren en bedrijven geldt dat afspraken, die niet tijdig en binnen 48 uur worden afgezegd of verzet, in rekening gebracht zullen worden. Binnen 48 – 24 uur 50% van het uurtarief voor de geplande sessie en binnen 24 uur 100% van het tarief. Noodsituaties uitgezonderd. In geval dat High Five moet reizen voor de afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als High Five reeds op locatie is, cliënt geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

i. Stoppen traject. Ingeval sessies voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen is de opzegtermijn 1 sessie waarbij deze laatste sessie de eindevaluatie en afrondingssessie is. 

Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.

2. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van cliënten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door High Five gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Aantekeningen en verslagen zijn uitsluitend ter inzage van High Five en de betreffende cliënt, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen High Five en de cliënt. Bij minderjarigen wordt er wel gecommuniceerd met de ouders over de voortgang. Dit gebeurt in ieder geval na verloop van tijd in de vorm van een verslag Na de coaching worden de verslagen/aantekeningen een jaar bewaard en daarna vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met cliënten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke cliënt met dit probleem door de coach is behandeld. Cliënten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennis nemen, schriftelijk bezwaar maken.

3. BETALING EN GIFTEN

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. Eventuele giften zonder dat daar een specifieke dienstverlening tegenover staat zijn toegestaan, deze kunnen echter niet naderhand alsnog worden aangewezen als betaling voor enige vorm van dienstverlening.

4. GARANTIE

a. Ondanks dat de coaching uiteraard gericht is op verbetering en/of veranderingsprocessen bij de client, kan High Five geen garantie geven voor succes. De cliënt bepaalt ook in grote mate zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds wel een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.

b. Als een cliënt niet tevreden is over een door High Five geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

a. High Five zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een jongerencoach kan worden verwacht. Mocht High Five op grove wijze nalatig zijn geweest, dan geldt eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door de verzekeringen van de coach tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag waarmee de opdracht voor deze cliënt gemoeid is. Mocht High Five onverhoopt schade aanrichten aan gebouwen of goederen van een cliënt of lichamelijk letsel hebben veroorzaakt, dan geldt daarvoor een eventuele aansprakelijkheid voor zover dat erkend en gedekt wordt door onze verzekering tot de hoogte van het bedrag van de uitkering door de maatschappij, en anders tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is. High Five kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan High Five niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.

Kamer van Koophandel nummer:     58362061